1. Въведение

1.1. Моля, внимателно прочетете тази Политика за защита на личните данни на Василев Секюрити ЕООД (наричана Политиката) и в случай, че имате въпроси, свързани с нейното съдържание, моля, свържете се с Отговорника по защита на личните данни във Василев Секюрити ЕООД  чрез средствата за комуникация, публикувани по-долу.

1.2. Онлайн магазин vasilev-security.com е собственост на Василев Секюрити ЕООД  и настоящата Политика се отнася изцяло за всеки потребител на сайта.

1.2. Политиката е съобразена с изискванията на действащото законодателство в България, включително и с Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз (наричан Регламент 2016/679).

1.3. Василев Секюрити ЕООД е юридическо лице с ЕИК 201394219, седалище гр. Луковит, обл. Ловеч и адрес на управление ул. Златна Панега 20 с основен предмет на дейност проектиране, изграждане и търговия с охранителни системи.

 „Василев Секюрити„ ЕООД

уебсайт: vasilev-security.com

телефон: 0879 00 22 56

e-mail: vasilevsekurityeood@gmail.com

1.4. Василев Секюрити ЕООД  е АДМИНИСТРАТОР на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни и чл.4 от Общия регламент относно защитата на данните  (ЕС) 2016/679, които обработва единствено и само в съответствие с приложимото законодателство.

1.5. Ако по някаква причина смятате, че нарушаваме правата Ви, свързани с обработката на личните данни, може да изпратите жалба до Василев Секюрити ЕООД.

Ако имате оплакване относно обработката на Вашите лични данни, извършена от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679  имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните.

1.6. Василев Секюрити обработва лични данни законосъобразно,  въз основа на едно от следните условия:

1.7. Уведомяване за възникнали нарушения

Нарушение на сигурността на лични данни, означава нарушение, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват от Василев Секюрити ЕООД

2. Цел на Политиката

Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни в България и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR").

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни са:  обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните; събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват; съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Политиката има за цел да разясни:

3. Използвани понятия и/или дефиниции

3.1. „Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни").

3.2. „Субект на данни“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

3.3. „Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3.4. „Администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

3.5. „Обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

3.6. „Съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

3.7. „Нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

3.8. „Надзорен орган" означава независим публичен орган, който осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и е отговорен за наблюдението на прилагането на Регламента, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването.

3.9. „Партньори“ на Василев Секюрити са всички физически и/или юридически лица:

4. Лични данни, които Василев Секюрити събира

Василев Секюрити събира информация от своите клиенти при създаване на Профил; регистриране на интернет страницата ни; закупуване на продукт; сключване на договор; за управление на достъп и идентифициране на профила Ви; за издаване на фактура; за маркетинг дейности, ако сте се записали за информационния бюлетин.

4.1. Категории лични данни, които събираме при извършените от Вас горепосочени действия:

4.2. Василев Секюрити не носи отговорност за верността на предоставените от Вас или от субектите по чл. 5.1. данни и не извършва проверки за това. Само Вие и субектите по чл. 5.1. носите отговорност за действителната Ви самоличност и точността на данните, които ни предоставяте.

5. Цел и обхват на обработването на лични данни

5.1. Василев Секюрити събира личните данни по чл. 4.1.:

5.2. Василев Секюрити събира лични данни с цел:

5.3. Василев Секюрити съхранява личните данни в електронен вид и/или на хартиен носител.

5.4. Василев Секюрити коригира личните данни, когато установи промяна в тях по своя инициатива или при уведомление/искане от субектите по чл. 5.1.   

5.5. В строго определени случаи Василев Секюрити може да предостави на трети лица определени лични данни единствено в следните случаи:

Тези трети лица могат да бъдат:

Във всички тези случаи стриктно съблюдаваме принципа, да предоставяме само лични данни, които са абсолютно необходими за постигане на конкретната цел, и то само на лица, които прилагат необходимите технически и организационни мерки за защита на предоставените им лични данни.

5.7. След сроковете, посочени в раздел 6 Василев Секюрити изтрива съответните лични данни по начин, който гарантира невъзможност за тяхното възстановяване.

5.8. При обработването на личните Ви данни Василев Секюрити не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или „профилиране“.

6. Срокове на обработване на личните Ви данни.

6.1. По правило, Василев Секюрити обработва личните Ви данни до момента, в който не възникне някое от следните обстоятелства:

6.2. В отклонение от правилата по предходния чл. 6.1., Василев Секюрити обработва определени лични данни за по-кратък период:

7. Права на субектите на лични данни

7.1. Право на информираност.

Една от основните цели на Политиката е, да Ви информира подробно за всичко, свързано със сабирането и обработването на Вашите лични

7.2. Право на достъп.

Вие имате право да получите достъп до Вашите лични данни, информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

7.3. Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни, както и да поискате, Василев Секюрити да направи това.  

7.4. Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, когато е приложимо някое от следните основания:

Упражняването на горните права не е основание Вие да искате Василев Секюрити да изтрие или заличи по друг начин данни, които по закон или при легитимен интерес на Дружеството сме длъжни да съхраняваме, обработваме и/или предоставяме на компетентни органи.

7.5. Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вие можете да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни ако:

7.6. Право за уведомяване

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Василев Секюрити да уведоми третите лица, на когато сме предоставили Ваши данни, за обстоятелства, свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им.

7.7. Право на преносимост на данните. 

Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

7.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

Василев Секюрити не използва технологии, попадащи в тази категория.

7.9. Право на оттегляне на съгласие. 

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което се извършва на основание на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

7.10. Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на основание на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

7.11. Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg, kzld@cpdp.bg, телефон на Център за информация и контакти – +359 (2) 91 53 518.

 Всички субекти на лични данни, потребители, клиенти или служители имат право да упражнят правата си на място в офиса на Василев Секюрити ЕООД, по телефона, на електронния ни адрес или на уебсайта ни, чрез попълване на контактна форма.

8. Ред за упражняване на правата Ви.

8.1. Правата по предходния раздел 7 спрямо Василев Секюрити може да упражните лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариално удостоверен подпис. В случаите, когато пълномощник е адвокат, нотариално удостоверяване на подписа не е необходимо.

8.2. Искания, молби, заявления, жалби и други подобни може да изпратите в деловодството на Василев Секюрити на адреса на управление на дружеството, посочен в чл. 1.3. или по електронен път на e-mail: vasilevsekurityeood@gmail.com.

С оглед правилната Ви идентификация, Отговорника по защита на личните данни би могъл да изиска от Вас допълнителни данни, включително документи, както в електронен вид, така и на хартиен носител.

8.3. Достъп и/или коригиране на данни, съдържащи се в потребителския Ви профил на Сайта, може да извършите по всяко време чрез функционалностите, предоставени на Сайта.

Също така, при желание от Ваша страна, можете по всяко време за закриете профила си на Сайта (прекратяване на регистрацията) чрез изпращане на искане за това на vasilevsekurityeood@gmail.com.

9. Отговорник по защита на личните данни във Василев Секюрити

По всякакви въпроси, свързани с Политиката, с обработването на личните Ви данни и/или с упражняване на правата Ви, бихте могли да се обърнете към Отговорника по защита на личните данни във Василев Секюрити:

Име: Николета Николова

адрес за кореспонденция: гр. Луковит, ул. Възраждане 24

електронна поща: vasilevsekurityeood@gmail.com

телефон: 0879 00 22 56

10. Сигурност и неприкосновеност на личните Ви данни.

Василев Секюрити гарантира сигурността и неприкосновеността на информацията в Дружеството, включително и личните Ви данни, чрез множество технически и организационни мерки:

11. Промени в Политиката.

С цел гарантиране на най-актуалните мерки за защита на личните Ви данни и за спазване на действащото законодателство, Василев Секюрити  има право да актуализира, като изменя и допълва настоящата политика по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

Поради това Ви препоръчваме, редовно да преглеждате текущия вариант на Политиката за промени.

Политиката е актуална към 23.05.2018 г.