Гаранционни условия

Гаранционни  срокове

Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на настоящата гаранционна карта и важат за срока отбелязан за всеки един продукт в полето ГАРАНЦИЯ. Гаранционната карта се запазва от Купувача, до изтичане на гаранционния срок. Всяка рекламация задължително се предявява с копие от гаранционната карта.

Рекламации

Клиентът предявява рекламация през времето на гаранционния срок веднага след забелязване на повредата. Артикулите подлежащи на рекламация се връщат към Василев Секюрити ЕООД след свързване със служител на фирмата. За част от продуктовата гама, за която производителят е упълномощил сервиз, ремонтът се извършва в съответния сервиз и съгласно неговите гаранционни условия.

За да се извърши замяна на продукт, е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект акасесоари, драйвери, ръководства и др.

Гаранционно обслужване

Ремонтът на дефектиралата стока се извършва от Василев Секюрити ЕООД в срок не по-голям от 30 работни дни и не по-малък от 48 часа от датата на приемане за ремонт. При замяна на дефектирал продукт с нов, не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционният срок на заменения продукт.

Условия за транспорт, съхранение и инсталация

При транспортиране на устройствата да се спазват правилата предписани на опаковката от производителя.

Включването на устройство след транспортиране да става, след като е престояло в помещението поне 1 час за аклиматизация.

Нормалният температурен режим на работа на устройствата е различен и е отбелязан в придружаващата го документация.

Устройствата се включват към електрическата мрежа само посредством изправен и занулен шуко контакт.

Напрежението на електрическата мрежа трябва да е 220V ± 3% с честота 50 Hz.

Върху устройствата и около тях, не трябва да се поставят предмети, които биха затруднили тяхната вентилация и охлаждане.

При гръмотевични бури, устройствата да се изключват от контактите, ако не са включени в непрекъсваеми токозахранвания /UPS/.

Устройствата да се пазят от сътресения и облъчвания.

Устройства, които не са влаго и водоустойчиви, да се монтират в помещения с влажност не повече от 85% RH.

Отпадане на гаранцията. Клиентът губи правото си на гаранция в следните случаи

Липса, заличаване или увреждане на сериен номер, гаранционна лепенка.

Неправилно съхранение, употреба, небрежно боравене, липса на поддръжка

При повреди причинени от неправилно транспортиране, преместване, съхранение и инсталиране.

При повреди причинени от гръмотевични бури, мълнии, светкавици, пожар, наводнение и всички други природни бедствия.

При неизправност или големи колебания в електрическата мрежа включително и моментно пусково пренапрежение /токов удар/.

При опит за отстраняване да дефект от некомпетентно и неупълномощено от Василев Секюрити ЕООД лице.

Срязани кабели на захранвания и охранителни камери.


За повреди причинени от неизпълнението на горепосочените условия от настоящата гаранционна карта или обстоятелства независещи от доставчика, Василев Секюрити ЕООД НЕ носи отговорност, гаранцията отпада и отстраняването на повредите става срещу заплащане.